Bekijk dit rapport over Gegalvaniseerde tackernagels

57 Een verharding bestaat uit een aangepaste steenslagverharding, dikte circa 15 cm, of uit ons prachtige beplanking, genageld op steunbalken. Het pad is ten minste 0,80 m breed. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op idee ofwel te peilen in overleg met het Bestuur. Voor dit einde betreffende een werken is een wegverharding verwijderd en dit terrein in zijn oorspronkelijke conditie hersteld toegangswegen voorlopige verharding wegens zware lasten PM Een voorlopige wegverharding laat al die werfverkeer van en tot de bouwplaats toe. Deze wegverharding staat alsook ter beschikking betreffende overige aannemers, welke ons gelijktijdige opdracht op een bouwplaats vervullen. Meting aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Het type verharding en de laagdikte zijn aangepast met een te verwachten belasting (vrachtwagens) en een aard over de ondergrond. De verharding is waterdoorlatend. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan ofwel te peilen in overleg met dit Bestuur. Voor het eind over de werken wordt een wegverharding verwijderd en het gebied in zijn oorspronkelijke conditie hersteld voorlopige omheining meestal De aannemer moet ervoor wensen dat het betreden aangaande een bouwplaats door derden wordt verhinderd. Meting aard over de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle onkosten zijn ten laste met een aanneming. De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. geraken hierbij inbegrepen. Waar de bouwplaats grenst met openbaar terrein plaatst een aannemer een voorlopige omheining en een nodige signalisatie, die afdoend doeltreffend is teneinde onbevoegde mensen te weren en de veiligheid aangaande het verkeer te waarborgen.

Bij gebruik met voorgemengde fabrieksmortels over het natte type legt een aannemer een leveringsbonnen vanwege aan de architect. Op deze bonnen dienen te de herkomst en structuur vermeld staan. De mortel is verwerkt vooraleer een binding optreedt. Na een mortel is aangemaakt, is dit verboden opnieuw water juiste mengsel toe te voegen en opnieuw te vermengen. Een aannemer beschermt een mortel anti weersinvloeden materialen hulpstukken materialen hulpstukken/spouwankers De NBN EN Voorschriften wegens hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 6
7
8
9: Spouwhaken, bandstaal, balkschoenen en kraagijzers kan zijn betreffende inzet. De verankeringslengte van de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm. Diameter met de spouwankers kan zijn gering 4 mm. Wegens gelijmd metselwerk worden aangepaste spouwankers betreffende afgeplatte uiteinden voorzien. De spouwankers bestaan zo gemaakt dat doorstroming betreffende dit mineraalwater aangaande dit buitenspouwblad naar dit binnenspouwblad verhinderd is materialen hulpstukken/spouwankers gewone spouwankers PM Een spouwankers worden ingemetst in dit binnen- en buitenspouwblad. Meting aard over de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Portiersgebouw containerpark Boom 86

Een sproeikoppen met een oogspoeler zijn voorzien betreffende beschermdopjes in schokvrij ABS groene welke automatisch worden verwijderd door een druk over het drinkwater. Debiet twintig l/min voor 3 bar, beluchters betreffende dubbele RVS filter. De ronde hoofddouche Ø 250 mm is uitgevoerd in schokvrij ABS groene. Debiet 90 l/min voor 6
7
8
9 statische bar (140 l/min bij 3 statische bar). Het toestel is aangesloten betreffende een wateraansluiting aangaande DN25. De gegalvaniseerde leidingen bestaan afgewerkt in geëpoxeerd grijs. Het driehoekig handvat is in groene gelakt messing. Dit handplaatje en een pedaal zijn vervaardigd uit groen gelakt gegalvaniseerd staal. De bevestiging op de vloer kan zijn met ons vloerplaat in messing. De pictogrammen vanwege "nooddouche" en "oogspoeler" bestaan te voorzien. Plaatsing over een pictogrammen te bespreken bij uitvoering met de preventieadviseur. Een gezamenlijke douche en oogspoeler zal in werking treden na het trekken aan de driehoekige greep. Een douchecabine stopt ook niet voor dit loslaten van de driehoek. Een greep fungeert retour op hoofdhaar regio geduwd te geraken om de kraan te sluiten. Wanneer enkel de oogspoeler echt moet werken, gaat die in functie treden door op de pedaal of het handplaatje te duwen. De oogspoeler stopt niet bij het loslaten van de bediening. Trek aan het handplaatje en duw de pedaal terug omhoog om de kraan te sluiten. Portiersgebouw containerpark Boom 194

97 materialen spouwankers PM Een spouwankers geraken beschreven bij artikels betreffende hoofdstuk 20 Metselwerk. Daar worden miniem 6 spouwankers/m² voorzien. De aannemer gaat na ofwel meer spouwankers per m² moeten voorzien geraken teneinde een ingrijpende windbelasting buiten knikken te mogen opvangen bij bijzonder omvangrijke spouwbreedtes. Een spouwankers geraken zo aangebracht het het ingedrongen water tot buiten is afgeleid materialen waterkering PM Een nodige vochtkeringen in dit gevelmetselwerk tegen opstijgend vocht en voor de afvoer aangaande regenof condensatiewater. Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Een aannemer bezit een keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies, voor zover deze verenigbaar zijn met NBN EN 13967, de voorschriften betreffende een fabrikant, een aard over de inzet en een voorgeschreven metselwerkmaterialen. De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze bestaan bestand tegen zuren, basen en zouten die aanwezig kunnen zijn in een gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Ons staal betreffende alle aangewende waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. Overal waar nodig worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer aangaande regen- of condensatiewater. Dit gebeurt in overeenstemming met de regels betreffende echt kundigheid en/ofwel overeenkomstig aanduiding op regelen ofwel detailtekeningen. De waterkeringen worden steeds aan de volledige dikte aangaande de muren voorzien.

112 35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK afdichting & afwerking plat dak - algemeen Deze post omvat alle leveringen en werken tot dit verwezenlijken met de voorziene platdakdichting tot een afgewerkt en waterdicht totaal. Een werken omvatten: dit nazicht en de voorbereiding over het draagvlak in coördinatie betreffende een post 34 Thermische isolatie plat dak; de service en verwerking met de voorgeschreven dakdichtingslagen, incluis alle noodzakelijke scheidingslagen, primers, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren; dit aanwerken betreffende de dakdichting rond koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, e.d.; de waterdichte afwerking en aansluiting (ofwel herstelling) met de dakdichting ter hoogte aangaande de dakranden, gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies; een eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; een eventuele te voorziene ballast; een gebeurlijke onkosten vanwege de proeven op de waterdichtheid. Materialen De eerstvolgende normen zijn integraal over inzet: TV Dit platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhouden (WTCB) NBN B Dakopbouw met afdichtingen - Bitumen- ofwel kunststoffolies. De dichtingssystemen beschikken over ons doorlopende technische goedkeuring over een Butgb, EUtgb of gelijkwaardig wegens toepassing binnen de voorziene dakopbouw. Voor onverenigbaarheden tussen dit vooropgestelde dakafdichtingssysteem en de dakopbouw (dakvloer, dampscherm, isolatie- en dichtingssysteem) stelt een aannemer de ontwerper onmiddelijk op de hoogte en fungeert het raadgeving aangaande de fabrikant te worden ingewonnen. Voor toepassing buiten bijkomende schutlaag dient gekozen een UV-bestendige eindlaag. De uitvoering gebeurt overeenkomstig TV Dit platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud en TV Aansluitingsdetails bij platte daken: handige principes. Het daksysteem en voorziene bevestigingswijze horen te een aangrijpende windlasten kunnen opnemen. Zo een windweerstand aangaande gekleefde systemen onvoldoende zullen bestaan, dient bijkomend ballast te geraken voorzien, inbegrepen in de eenheidsprijs.

62 05. PROEVEN proeven - doorgaans Handige proeven die uitgevoerd geraken wegens een voorlopige oplevering waarmee gecontroleerd is of de vereiste gebouwprestaties behaald worden. Behalve de hieronder beschreven proeven mogen in dit bestek nog verschillende proeven of keuringen geëist geraken. Die zijn geregistreerd in de desbetreffende artikels proeven - luchtdichtheidsmeting Bij ons luchtdichtheidsmeting (verder blowerdoortest ofwel pressurisatieproef genoemd) is ons ventilator in een opening betreffende een gebouwschil aangebracht en dit gebouw achtereenvolgens in aan- en onderdruk gezet ten opzichte over een buitenomgeving. Betreffende het gemeten lekdebiet kunnen vervolgens een aantal afgeleide grootheden berekend geraken. Deze post moet steeds omvatten: dit monteren en afstellen betreffende de meetapparatuur; alle voorbereidende werken bijvoorbeeld dit sluiten of afdichten met openingen, vullen aangaande sifons, openen over binnendeuren, benodigd voor een correcte meting; dit verrichten met een vereiste metingen bij tussen- en overdruk; de opmaak en het bezorgen over het proefverslag; dit leveren met de conformiteitsverklaring. De kostprijs wegens dit brengen betreffende een conformiteitsverklaring via een kwaliteitsorganisatie bestaan verder inbegrepen in deze post. ALGEMEEN Een luchtdichtheidsmeting is uitgevoerd conform een norm NBN EN Thermische kenmerken met bouwwerken - Bepaling betreffende een luchtdoorlatendheid over gebouwen Overdrukmethode, methode A, aangevuld betreffende een specificaties met bijlage VI - Bijkomende specificaties wegens een meting met een luchtdichtheid aangaande gebouwen in het kader van een EPBregelgeving over dit MB betreffende 02/04/2007. Een proef is uitgevoerd conform STS-P 71-3 en door een erkend luchtdichtheidsmeter ingeschreven in een kwaliteitskader overeenkomstig Bijlage 6 over STS-P VOORBEREIDING Voor een start van de proef geraken de grenzen betreffende een te meten zone nauwkeurig vastgelegd.

Vanwege een voorlopige oplevering dien worden gecontroleerd of: een beweegbare delen en dit hang- en sluitwerk tot behoren functioneren; de oppervlakten vrij zijn over beschadigingen; de ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver bestaan; een beglazing vrij is over krassen en/of vlekjes; een aansluitingen betreffende een ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) nauwgezet bestaan uitgevoerd. Oppervlakte onvolkomenheden betreffende een aanmeldingen: voor een loodrechte observatie aangaande het desbetreffende oppervlak tussen diffuus licht (betrokken buitenlucht en geen kunstmatig lichtwegend in), mogen daar nauwelijks holtes, blazen, vlekjes, krassen ofwel overige beschadigingen voelbaar bestaan vanop ons afstand Portiersgebouw containerpark Boom 120

Vuistregels visuele controle: tussen deurkozijn en deurvleugel over gewone binnendeuren mag de speling voor een afgewerkte deur in gesloten situatie niet hoger zijn dan 3 mm aan de zichtbare bovenkant en zijkanten; niet groter zijn vervolgens 5 mm over de afgewerkte vloer onderaan (behoudens gevraagde doorstroomopeningen via de onderzijde betreffende een deur) Voor plaatsing over brandwerende deuren gelden een toleranties en spelingen van een Benor ofwel ATG indien maximumwaarden. Alle deuren horen te zonder bijzondere inspanningen kunnen gesloten geraken en vlak betreffende een omlijstingen tussen de kozijnen vallen. Gedurende een jaar volgend op een voorlopige oplevering vervangt een aannemer stukken welke afwijkingen vertonen welke hoger bestaan dan de toegestane afwijkingen m.b.t. afmetingen, haaksheid en vlakheid met de deurvleugels. De definitieve oplevering wordt voorafgegaan via ons rondgang waarbij de ophanging aangaande de deuren waar vereist wordt bijgeregeld binnendeuren en -ramen proefopstelling Algemeen Er gaat worden voorzien in een proefopstelling voor volgende elementen: Na goedkeuring met een opstelling worden de andere elementen op analoge wijze uitgevoerd deurkozijnen - doorgaans Bezorging en plaatsing met de deurkozijnen, met inbegrip over een afdeklijsten, hang- en sluitwerk en een eventuele bovenpanelen ofwel daglichten. Materialen De materialen antwoorden aan STS en bestaan ingesteld op een aard en het gewicht van de voorziene deurbladen, de ophangelementen en sluitfuncties. Alle opengaande vleugels worden opgevat betreffende ons enige aanslag, uitgezonderd voor opdekdeuren. Portiersgebouw containerpark Boom 153

160 Leggers: bouwstof: zelfde kernplaat en plaatbekleding ingeval corpussen, dikte 18 mm. steunpennen: vernikkeld staal Laden: geprefabriceerde laden bestaande indien combinatie over zijkanten in gelakte metaalplaat en bodems uit zelfde kernplaat en plaatbekleding mits corpussen, bodemdikte 12 mm Aansluitvoegen: elastische kit, kleur: wit Aanvullende specificaties Een rug betreffende de afwastafelkast kan zijn uitneembaar en geeft toegang tot de voorziene afsluitkraantjes Een opstelling en filmmontage aangaande een corpussen garandeert een stevig en onvervormbaar volkomen waarbij accidenteel verplaatsen betreffende kasten is uitgesloten. Een elementen worden horizontaal gesteld en aan elkaar aangevoegd met klasseervijzen, bedekt met hoedjes in PVC. Op te haken elementen worden stevig en onzichtbaar anti de muur bevestigd betreffende een afregelbare ophangconstructie. Toepassing Al die keukentypes keukenmeubelen onderdelen/fronten en zichtwanden PM Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een keukenmeubelen. Specificaties Kernplaat: (ofwel) houtspaanplaten volgens NBN EN 312, densiteit: kg/m3. Plaatdikte: minimum 18. mm Bekleding frontpanelen (i.

129 Krukstel: afwisseling uit min. 3 verschillende types uit scala systeemleverancier. Een zichtbare onderdelen zijn in gelijke vervolgens de profielen. Vaste handvat: afwisseling uit min. 5 verschillende types uit scala systeemleverancier. Regelbare perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, ) aansluitend op een vloerafwerking Toepassing Alle buitenschrijnwerk hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen PM Een scharnieren en paumellen beantwoorden met NBN EN 1935 Ze zijn aangepast met de afmetingen en het zwaarte betreffende de vleugels. Vleugels breder vervolgens 120 cm ofwel zwaarder dan 120 get more info kg geraken uitgerust met regelbare scharnieren en ons versterkingsset. Specificaties Type: paumellen / scharnieren; herkenbaar opendraaiende ramen d.m.v. tweedelige (2D) scharnieren duidelijk buitendeuren d.m.v. minimum 4 driedelige (3D) klembare scharnieren voor opdekdeuren betreffende eurogroef. De scharnieren bestaan voorzien met een horizontale-, hoogte- en aandrukregeling, buiten demontage betreffende de deurvleugels. : koud bewerkt aluminium AlMgSi ofwel gegoten aluminium GAlmG3 in overeenstemming met STS , gemoffeld in kleur aangaande een aanmeldingen. Aanvullende specificaties Scharnieren die behalve gebruikt geraken (bij naar behalve draaiende deuren) zijn standaard voorzien van ons inox stift indien dievenklauw. Een scharnieren worden op een aanmeldingen bevestigd d.m.v. bevestigingsstukjes in de buisvormige kamers over een profielen. Een bevestigingsschroeven geraken verzorgd ingewerkt of afgedekt d.

De chemische reactie tussen polyol en isocyanaat zorgt wegens een schuimvorming en expansie waarna dit schuim uithardt. Meting meeteenheid: m2 meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen hoger vervolgens 0,5 m2 geraken afgetrokken. aard met een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De bepalingen betreffende volgende normen zijn aangaande toepassing: NBN : Materialen wegens een thermische isolatie met bouwwerken - In-situ gevormde middelen met hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) - Deel 4: Specificatie vanwege het hardschuimspuitsysteem vóór installatie NBN : Materialen vanwege de thermische isolatie aangaande gebouwen - In-situ gevormde middelen over hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) - Deel twee: Specificatie vanwege de geïnstalleerde producten Het isolatiesysteem moet ons technische goedkeuring ATG ofwel gelijkwaardig beschikken over vanwege toepassing op de betrokken ondergrond en in de voorziene dekvloer. Specificaties Dikte: 10 cm (een minimale en maximale diktes uit een technische goedkeuring dienen te gerespecteerd worden). Prestatiecriteria: Volumemassa (NBN EN 1602): minimum 33 kg/m3 Druksterkte bij 10 % vervorming (NBN EN 826): minimum 0,15 N/mm2 Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt ( d) voor een toegepaste dikte: max. 0,028 W/mK Een installateur dien een ATG-certificaat of gelijkwaardig hebben inzake een bekwaamheid vanwege de uitvoering aangaande thermische vloerisolatie met dit voorgestelde isolatiesysteem. Portiersgebouw containerpark Boom 143

68 meeteenheid: per m3 meetcode: het volume wordt bepaald volgens een theoretische hoeveelheid vloer (overeenkomstig een meetcodes betreffende artikel t.e.m ) betreffende deze kwaliteit die uitgegraven moest worden. Na uitgraving en stapeling kan zijn dit volume van de af te voeren grond hoger vervolgens dit theoretische volume. Het meervolume kan niet verrekend worden. aard met een overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) Toepassing Toepassing De ook niet herbruikbare gronden komende uit de uitgraving betreffende een sleuven met een funderingen en een riolering worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. De gronden hebben code bronbemaling meestal PM Een grondwaterstand moet verlaagd geraken teneinde alle werken in het gespleten te mogen uitvoeren. Hiertoe fungeert een bronbemaling voorzien te worden. Een werken omvatten: de studie betreffende dit meeste geschikte bemalingssyteem voor deze locatie en het leveren over de bijhorende rapportering hieromtrent; desgewenst via een aannemer cruciaal geachte bijkomende sonderingen of dit publiceren van peilbuizen; alle nodige maatregelen vanwege dit verminderen over de risico s vanwege de omliggende bebouwing en infrastructuur (proefbemaling betreffende monitoring, retourbemaling, ), uitgezonderd een uitvoering van waterremmende of dichte schermen zoals berlinerwanden, secanspalenwanden, soilmix wanden welke desnoods uitzonderlijk opgenomen worden onder hoofdstuk 13; de opmaak van ons gedetailleerd bemalingsplan en dit leveren met een bijhorende rapportering hieromtrent; de instandhouding, het voorkomen van waterstagnatie; dit afdekken over putten en sleuven daar waar benodigd; dit verlagen over dit grondwaterpeil daar waar nodig, vanaf de uitgraving t.e.m. een uitbreiding; de levering, het in functie stellen en naderhand demontage met het bronbemalingssysteem; alle middelen nodig teneinde ons continue werking aangaande dit bemalingssysteem te waarborgen; een controle betreffende de grondwaterstand (piëzometerbuizen); de service en afvoer met het water; een betaling met eventuele heffingen.

Daarop worden daar, ten behoeve van een warmtespreiding, metalen geleidingsprofielen in de voorgevormde groeven betreffende deze isolatieplaten aangebracht. Ons 180 bochtelement zorgt voor het eenvoudig verleggen over de leiding in bochten. Dit Dry Systeem kan vlug en opgeruimd geïnstalleerd geraken en er hoeft nauwelijks rekening gehouden te worden betreffende droogtijden aangaande smeervloeren. Ons bijkomend voordeel met het mankeren van de smeervloer, kan zijn de heerlijke opwarmtijd. Het Dry Systeem kan slechts gebruikt geraken in combinatie met ons 14 mm meerlagenbuis. Project: The Church of the resurrection, discotheek Locatie: België, Brussel Systeem: Dry Inzet: Renovatie Oppervlakte: 350 m² 143

126 meetcode: netto oppervlakte betreffende al die vaste ramen, zonder onderscheid in type. Een afmetingen geraken bepaald aan een hand over de dagopeningen. aard met een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Opstelling met de vaste ramen in overeenstemming met gevel- en/ofwel ramenplannen. Specificaties Inbraakwerendheid vaste ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N Aanvullende specificaties Warmtedoorgangscoëfficiënt profielen (Uf-waarde): max. 3 W/m2K Inzet Zie buitenschrijnwerk - borderel profielsysteem aluminium/draairamen FH m2 of PM Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto oppervlakte aangaande al die draairamen, buiten onderscheid in type. De afmetingen geraken bepaald aan een hand aangaande een dagopeningen. aard aangaande een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Bewegingsrichtingen en indelingen betreffende opendraaiende ramen volgens gevel- en/of ramenplannen. Specificaties Inbraakweerstand opendraaiende ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N Hang- en sluitwerk: Enkel opendraaiende ramen betreffende vleugelhoogte < 70 cm bestaan voorzien betreffende éénpuntszijvergrendeling; vleugelhoogtes > 70 cm van ons meerpuntsvergrendeling; vleugelhoogtes > 120 cm van ons 3-de middensluiting; vleugelbreedtes > 110 cm van ons bijkomende vergrendeling in de boven- en onderregel. Dubbel opendraaiende ramen bestaan voorzien van een middenvergrendeling, waarbij één vleugel kan zijn voorzien betreffende een paar ingewerkte kantschuiven uit roestvast staal (RVS). De vleugel welke indien 2e opendraait is voorzien met een kantschuif zowel boven- als onderaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *